دسته: Arnold Schwarznegger

Posted in Arnold Schwarznegger Kindergarten Cop Movie News

پلیس مهد کودک در Portland با توجه به نگرانی بیش از حد لغو شد

وی ادامه داد: “زیرا علیرغم آنچه فیلم نشان می دهد ،” در واقعیت ، مدارس پلیس را تغییر نمی دهند. پلیس مدارس را تغییر می…

Continue Reading