دسته: apple

Posted in apple gone with the wind Movie News

Gone With Wind پرش به شماره 2 در فیلم های اپل است

تصمیم HBO Max برای ریزش موقت بر باد رفته باعث افزایش ثروت فیلم در سال 1939 در اپل شد ، جایی که چهارشنبه به رتبه…

Continue Reading