دسته: 2 trillion

Posted in 2 trillion below-the-line feature internet slows internet speeds Movie News theaters survive

آیا تئاترها می توانند زنده بمانند؟ اینترنت کند می شود؛ جوک های وحشتناک

در اخبار فیلم امروز: آیا تئاترها می توانند زنده بمانند؟ صاحبان تئاتر خوش بین هستند. همچنین: کمک کوتاه مدت برای تولیدکنندگان زیر خط ، کندتر…

Continue Reading